ستون فقرات

    متن

    سیستم ثابت سازی ستون فقرات
    ثابت سازی گردن
    پلاک گردنی
    کیج کرپکتومی