فرم استخدام
  • English (English)

نکات

نکات مهم در ارسال تقاضای همکاری:
رزومه کاری ارسالی می بایست عکسدار بوده و موارد به شرح ذیل در آن قید گردیده باشد.
1-سوابق تحصیلی
2-سوابق کاری به تفکیک
3-میزان تسط به رایانه به خصوص برنامه office
4-میزان تسلط به زبان خارجی
5-میزان سابقه بیمه تامین اجتماعی
6-مقدار آخرین حقوق دریافتنی
7-علت ترک کار یا دلیل تغییر
8-میزان حقوق درخواستی

فرم استخدام

نام*

نام خانوادگی*

نام پدر*

تاریخ تولد*

کد ملی*

ایمیل*

نشانی منزل*

تلفن تماس*

وضعیت تاهل

رزومه کاری